MODIS-NDVI images from TERRA-1 satellite.

   
modis_ndvi (2020-01-20, 06:22:19 GMT)  modis_ndvi (2020-01-19, 05:39:38 GMT)

 

                MODIS-daily composite NDVI images from TERRA-1 satellite.

   
daily_NDVI (2020-01-20, 06:22:40 GMT)  daily_NDVI (2020-01-19, 05:40:00 GMT)

 

                MODIS NDVI-weekly composite images from TERRA-1 satellite.

   
weekly_NDVI (2020-01-20, 06:23:08 GMT)  weekly_NDVI (2020-01-18, 06:34:47 GMT)

  

                MODIS NDVI-mothly composite images from TERRA-1 satellite.

   
(1970-01-01, 00:00:00 GMT)   (1970-01-01, 00:00:00 GMT)